നീല വെള്ള കാർഡുകാർക്ക് ഇനി ആനുകൂല്യങ്ങൾ… പുതിയ നടപടികൾ…