12 ത് മാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്… ഇത് ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും…