ഈ ശ്രം തൊഴിൽകാർഡ് ഉള്ളവർ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേന്ദ്രസഹായം…