ഈ ശ്രം കാർഡ് എടുത്തവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്…