വയറിലെ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതേപോലെ നമുക്ക് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിവ് ആർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് വൈറൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ അത് പ്രധാനമായിട്ടും വൻകുടലിലെ ആമാശയത്തിലെ തുടങ്ങിയ ക്യാൻസർ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസാണ് ലിവറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുഴകളുടെ രൂപത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടത് വരുന്നത് പിത്തക്കുഴലുകളില് പാൻക്രിയാസുകളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പിന്നെ കാണുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംസ് അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.

പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കറുപ്പ് കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുക ചിലർക്ക് വയറിലെ വേദന ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതുപോലെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പോയി നമുക്ക് അനീമി എന്ന് വിളർച്ച പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം.

അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് വർക്കുകൾ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴകൾ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്ക്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക