ചെറിയ രംഗങ്ങൾ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു… സിനിമ എന്തായിരിക്കും എന്ന ആകാംഷയിലാണ് ആരാധകർ…