59 മിനിറ്റ് വായ്പ ലഭിക്കും… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക