പുതിയ സന്തോഷവാർത്ത… 20 രൂപയ്ക്ക് ഹോട്ടൽ ഊണ്… ഇത് അറിയുക