2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പുതിയ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…