രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം ഇങ്ങനെ…