12 ത് മാനിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി ആരാധകർ… ഇതു കണ്ടാലറിയാം…