വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു… ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ…