സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ആരൊക്കെ എന്ന് കണ്ടോ…