വിക്രം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിറപ്പിക്കും… വമ്പൻ താരനിര…