വീട് വെക്കാൻ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം…