കേരളത്തിലെ അമ്മമാർക്ക് 2000 രൂപ വീതം… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…