റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് വിഷുവിന് വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ… ഈ കാര്യം അറിയുക…