വീടില്ലാത്തവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത… 80 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ആനുകൂല്യം…