കിസാൻ നിധി… കരം അടച്ച രസീത് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ…