വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും ദിലീപും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു..!!