ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഒരുക്കുന്ന സിനിമയിൽ നായകൻ പ്രണവ്…