വനിതകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത… ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും