കിസാൻ നിധി 6000 പദ്ധതി ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം…