വനിതകൾക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴി വായ്പാ ഈ കാര്യമറിയാതെ ഇരിക്കരുത്…