മെയ് മാസം മുതൽ 1600 പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക…