ഉപ്പുപ്പ വന്നാൽ പിന്നെ വേറെ ആരും വേണ്ട മറിയത്തിന്…