കേന്ദ്ര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകല്ലേ..!!