ചുവന്ന തുടുത്ത മുഖക്കുരു മാറുവാനും വേദന പോകാനും ഐസ് ക്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ. | Use An Ice Cube To Remove The Knot.

Use An Ice Cube To Remove The Knot : മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. സാധാരണയായി കാണുന്ന മുഖക്കുരുവും അതേപോലെതന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഴുത്ത് ചുവന്ന നിറമായി നിൽക്കുന്ന കുരുവും. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കുരുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഏറെ സഹായഭൃതമായ ഒരു ടിപ്പുമായാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യുവാനായി ഒരു ടൗണിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചുകൊടുക്കാം.

ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖം നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുക്കുക. ശേഷം ടബ്ബലിൽ ഐസ് ക്യൂബ് വെcch കുടിവെള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുഖത്തുള്ള കുരുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ മരവിച്ചു പോകും. മുഖക്കുരു വേദന കുറയുകയും മുഖത്തുനിന്ന് മുഖക്കുരു മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും.

അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ കുറുക്കലുള്ള വ്യക്തികൾ ആണെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഐസ് വാട്ടറിലൂടെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ലഭ്യമാവുക. ഒരു പാക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ നാലു നേരം ചെയ്യുക. 15 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും മുഖത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുക. 15 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മുഖത്തുള്ള എല്ലാ കുരുക്കളും ഇല്ലാതാവുക തന്നെ ചെയ്യും.

നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും മുഖത്തുള്ള മാറ്റം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു കളിയില്ലാത്ത നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഫേസ് ആയി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈയൊരു രീതിയില് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുഖക്കുരുവിന് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടിപ്പ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ. ഒത്തിരി മാറ്റം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക.