കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ പല്ല് കേടാവുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം

ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂടുതലായും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരുവിധം പല്ലുകളെല്ലാം കേടായ നിലയിലാണ് ഡോക്ടർസിനെ കാണാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ആണെന്നും അറിയുന്നില്ല.

   

രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പല്ല് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിൽ ഇത് കെട്ടി നിൽക്കുകയും തുടർന്ന് അതിന്റെ ഒരു പാലിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ പല്ലുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പല്ലു വന്ന കുട്ടികളിൽ രാത്രി ഫീഡിങ് ഒഴിവാക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്.

ഒരുവിധം പേരൻസ് കുട്ടികളെയും കൈപിടിച്ച് ഡോക്ടർസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായും ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഫീഡിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അമ്മമാർ പറയാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വായിൽ കുട്ടികൾ പാല് കെട്ടിനിർത്തുകയും തുടർന്ന് അതിന്റെ മൂലമുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ മൂലം ഫയലുകൾ എല്ലാം തന്നെ കേടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്.

പരമാവധി ഇങ്ങനെ കേടു വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നൈറ്റ് ഫീഡിങ് ഒഴിവാക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അതേപോലെതന്നെ കുട്ടികളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആസ്വസ്ഥതകളോ പല്ലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും കേടായ പല്ലികൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ എടുത്ത് കളയാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ ചെലപ്പം പല്ലു വരാതെ ഇരിക്കാനും ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.