ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ഇനി പുതിയ മാറ്റം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക…