മൈഗ്രേൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നമാകും

തലവേദന പലതരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ തലവേദന കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലചരത്തിനുള്ള വലിയ അപകടങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. തലവേദന പ്രത്യേകിച്ച് മൈഗ്രേൻ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം എത്രത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന്.

   

സാധാരണ മൈഗ്രേൻ വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ചിലവർക്ക് തലയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വിങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കാം അതേപോലെതന്നെ തലകറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതേപോലെതന്നെ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി തുടങ്ങിയ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങളാണ് മൈഗ്രേൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത്.

ചിലർക്ക് യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന അതായത് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് യാത്ര പോയി വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചിലർക്ക് മൈഗ്രൻസ് കൂടുതലാണ്. അതേപോലെതന്നെ ടെൻഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷൻ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.

എന്നാൽ നല്ല ഒന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രൂവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ചിലർക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൈഗ്രേനെ ചികിത്സ ലഭിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചികിത്സ ലഭിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രീൻ കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.