തീരദേശവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് വന്നു…