സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒപ്പം അനുഷ്കഷെട്ടി… ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ…