അന്നത്തെ ആ എല്ല് ഉന്തിയ വിച്ച് ബോയ് ഇന്നത്തെ ഹോപ്പ്

വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു ചിത്രം പട്ടിണി മൂലം വിശന്നു വളഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്ന. ഫോട്ടോയിലെ രണ്ടു വയസ്സുകാരന്റെ രൂപം കണ്ട് പലരും അവനെ വിച്ച് ബോയ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുമൂലം പ്രാണൻ പോകാനായി അവസ്ഥയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ അഞ്ജ എന്ന സോഷ്യൽ വർക്ക് കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ.

   

ഇന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അഞ്ച അന്ന് നൽകിയത് അല്പം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും മാത്രമല്ല ഒരു ജീവിതവും കൂടിയാണ് കാരണം അവന് ഭക്ഷണവും മറ്റും കൊടുത്തതിനുശേഷം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം അമ്മ മകനെ എടുക്കുന്നതുപോലെ അവിടെനിന്ന് കോരിയെടുത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാരണം അവിടെ വളർത്താനും അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനും.

അഞ്ച് തയ്യാറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവന്റെ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞെട്ടും അന്നത്തെ എല്ലും ആ മരിക്കാരായ കുട്ടിയല്ല അവന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഹോപ്പ് എന്നാണ് അഞ്ച അവനെ പേരിട്ടത് ഹോപ്പെന്ന് അതായത് പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ അവൻ സ്കൂളിൽ പോകാറുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ.

കുട്ടിയല്ല ഇന്നത്തെ ആ മകൻ കാരണം വളരെയേറെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഓരോരുത്തരുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് രക്ഷപ്പെടുക എത്ര കുട്ടികളുടെ മരണമാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.