സൗജന്യമായി വീട് ലഭിക്കുന്നു… ഈ പദ്ധതിയിൽ 80 ലക്ഷം പേർക്ക് ആനുകൂല്യം…