വിക്രം കൈതിയുടെ മുൻഭാഗമോ… സൂചനകൾ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ…