സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് റേഷൻകടയിൽ ആനുകൂല്യം…