സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി… ധനസഹായം ലഭിക്കും…