റേഷൻകടയിൽ പോകുന്നവർ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക… പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കൂ…