റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ…