റേഷൻ ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത..!! ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ..!!