മെയ് മാസ റേഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാറ്റങ്ങൾ വന്നു..!!