റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരിയും മണ്ണെണ്ണയും ലഭിക്കും… ഈ പദ്ധതി അറിയാതെ പോകല്ലേ..!!