ഈ ശ്രം കാർഡിന് ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക..!!