റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് 13 ഇന നേട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു… ഈ കാര്യം അറിയുക…