റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…