റേഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക..!! പുതിയ അറിയിപ്പ്…