ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതിയ അറിയിപ്പ് ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ…