റേഷൻ കാർഡിൽ ഈ ചിഹ്നം വല്ലതുമുണ്ടോ… ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും…