റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇനി ഈ ചാർജുകൾ വേണ്ട… ഇത് അറിയൂ